Podmínky užití

Podmínky používání webových stránek společnosti PIVOVAR SVIJANY a.s. a webových stránek značek vlastněných společností PIVOVAR SVIJANY a.s.

Úvod

Vítejte na stránkách společnosti PIVOVAR SVIJANY a.s., se sídlem Svijany 25, PSČ 463 46, IČ 250 35 207, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1608 (dále jen „PIVOVAR SVIJANY“).

Správcem těchto webových stránek je PIVOVAR SVIJANY.

Informace o cookies naleznete zde.

Váš vstup na webové stránky společnosti PIVOVAR SVIJANY (dále jen „Webové stránky“) a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání.

Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete.

Souhlas a změna podmínek používaní

Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad jste přijali tyto Podmínky používání ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasíte. 

Společnost PIVOVAR SVIJANY si Vás dovoluje upozornit na skutečnost, že si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejňovat upravené Podmínky používání na Webových stránkách. Proto Vám společnost PIVOVAR SVIJANY doporučuje tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznamovat se se všemi změnami.

Povolené užití

Mějte, prosím, na paměti, že veškeré použití a přidávání příspěvků na stránku (jako obrázky a videa) nesmí mít zakázanou povahu nebo nesmí být protizákonné.

Vyvarujte se:

  • veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;
  • použití těchto Webových stránek k hanobení nebo pošpinění PIVOVAR SVIJANY, jejich zaměstnanců nebo jiných jednotlivců, nebo takového chování, které vytváří špatnou pověst o dobrém jménu PIVOVAR SVIJANY;
  • nahrávání souborů, které obsahují viry, které mohou poškodit majetek PIVOVAR SVIJANY nebo majetek jiných jednotlivců;
  • zveřejnění nebo nahrávání jakýchkoliv neautorizovaných materiálů na Webové stránky včetně těch, které by mohly způsobit nepříjemnosti, újmu anebo hanobení PIVOVAR SVIJANY anebo systémů a bezpečnostních sítí třetích stran, anebo mohly způsobit nactiutrhání, či by jejich obsah obsahoval rasistické projevy, neslušnosti, výhrůžky, pornografii či jiné protiprávní jednání;
  • propojování Webových stránek jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst PIVOVAR SVIJANY s jinou webovou (internetovou) stránkou;
  • zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem.  

Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto Podmínky používání Webových stránek.

PIVOVAR SVIJANY a.s. má právo odstranit jakýkoli obsah, který bude považovat za protizákonný nebo ohrožující bezpečí.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní informace nebo materiály zaslané na Webové stránky podléhají politice firmy PIVOVAR SVIJANY o soukromí a ochraně osobních dat.  

PIVOVAR SVIJANY plně respektuje právo na ochranu soukromí.

PIVOVAR SVIJANY vždy usiluje o to, aby jeho jednání bylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) a se zákonem č. 480/2004 v platném znění.

Zpracování osobních údajů bude vždy probíhat výhradně s Vaším souhlasem.   

Vaše údaje budou zpracovávány společností PIVOVAR SVIJANY v postavení správce.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím PIVOVAR SVIJANY nebo jiného výslovně uvedeného vlastníka, a to s jeho svolením.

Můžete reprodukovat ukázky či úryvky z  Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyright.  Žádnou reprodukci jakékoliv části Webových stránek nesmíte prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani je nesmíte upravovat nebo zahrnout do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky.

Ochranné známky, loga, znaky a servisní značky (společně “ochranné známky") zobrazené na Webových stránkách patří PIVOVAR SVIJANY. Nic, co se nachází na Webových stránkách, se nesmí chápat jako uznání povolení anebo práva použít kteroukoliv z ochranných známek zobrazených na Webových stránkách. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na Webových stránkách, anebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách používání, je přísně zakázané. Návštěvníkům stránek PIVOVAR SVIJANY oznamuje, že bude důsledně a rázně dbát na dodržení svých práv duševního vlastnictví v plném rozsahu poskytnutém právním pořádkem, včetně trestního stíhání za závažné porušení zákona.

Všechny příspěvky anebo materiály neosobního charakteru, které posíláte elektronickou poštou (e-mailem) anebo jiným způsobem na Webové stránky, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani soukromé. Cokoli přenášíte anebo posíláte se stává vlastnictvím PIVOVAR SVIJANY a může byť použité na různé účely, včetně, ale ne výlučně, rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování, vysílání a přeposílání. Používáním Webových stránek dáváte s uvedeným svůj neodvolatelný souhlas. Kromě toho používáním Webových stránek dáváte svůj neodvolatelný souhlas s tím, že jakékoliv nápady, výtvarná díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy anebo koncepty obsažené v kterémkoliv příspěvku, který pošlete na Webové stránky, může PIVOVAR SVIJANY použít na jakékoli účely (včetně, ale ne výlučně, vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje výrobků). Za žádné takové použití nepatří finanční ocenění ve prospěch osoby anebo strany, která poskytla informace, nápady, díla, návrhy anebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah. Samotným poskytnutím také zaručujete, že poskytnuté materiály/obsah vlastníte, že tyto materiály/obsah nejsou urážlivé a že jejich použití ze strany PIVOVAR SVIJANY neporuší práva žádné třetí strany. Společnost PIVOVAR SVIJANY není zavázaná použít poskytnuté informace.

Přesnost a úplnost informací

PIVOVAR SVIJANY se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně berete na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

Pokud by se ukázalo, že přes snahu společnosti PIVOVAR SVIJANY jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, souhlasíte s tím, že společnost PIVOVAR SVIJANY nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.

Berte prosím na vědomí, že jakékoliv spoléhání na informace/údaje uvedené na webových stránkách společnosti PIVOVAR SVIJANY je Vaším vlastním rizikem. Souhlasíte s tím, že jste sami plně odpovědni za vyhodnocení těchto informací.

PIVOVAR SVIJANY neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by Vám případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými se můžete dostat mimo síť PIVOVAR SVIJANY. PIVOVAR SVIJANY nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek. Odkazy na napojení jsou poskytnuta v dobré víře a Vy souhlasíte s tím, že nebudete činit PIVOVAR SVIJANY odpovědným za případné škody, které by Vám vznikly užitím těchto webových stránek (informací na nich zveřejněných).

PIVOVAR SVIJANY Vám důrazně doporučuje, abyste se seznámili a pečlivě si přečetli podmínky provozování u všech ostatních webových stránek, které navštívíte.

Pokud jste provozovatelem stránek třetí strany a chcete se připojit na stránky PIVOVAR SVIJANY, PIVOVAR SVIJANY není odpovědné za tato propojení, pokud neuvedete přesnou URL adresu domovské stránky (bez propojení nižší úrovně). Případně pokud se prezentujete jako partner nebo zástupce PIVOVAR SVIJANY, Nesmíte používat seřízení obrazu („framing“) nebo podobné praktiky, a musíte zajistit, aby se  Webová stránka PIVOVAR SVIJANY otevírala do nového okna.

Kontaktujte nás

Tyto stránky jsou provozované společností PIVOVAR SVIJANY a.s., Svijany 25, PSČ 463 46 Svijany. Pokud máte dotaz nebo komentář ke stránkám, kontaktujte nás (i) emailem, (ii) telefonicky nebo (iii) písemně na adrese PIVOVAR SVIJANY a.s., Svijany 25, 463 46 Svijany.

Místní určení Webových stránek a rozhodné právo

Výrobky, materiály, nabídky a informace nabízené na těchto Webových stránkách PIVOVAR SVIJANY jsou určeny výhradně pro uživatele anebo zákazníky v České republice. PIVOVAR SVIJANY prohlašuje, že výrobky a obsah těchto stránek neodpovídají a ani nejsou vhodné pro jiné trhy.

V případě Vašeho zájmu se informujte u místního distributora o dostupnosti výrobků na Vašem trhu. Výrobky uvedené na těchto stránkách jsou výhradně vizuální prezentace a jako taková neodpovídá skutečné velikosti, barevnosti obalu apod.

Vy a PIVOVAR SVIJANY souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití těchto Webových stránek nebo vztahující se k těmto Webovým stránkám se bude řídit českým právem a bude řešen výhradně soudy v České republice.

Copyright © PIVOVAR SVIJANY, 2016